INTENSIVE COURSE

หลักสูตรเร่งรัด Intensive Course

คอร์สนี้เป็นคอร์สเรียนแบบเต็มเวลา เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ตั้งใจจะเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศญี่ปุ่น หรือผู้ที่ต้องการจะทำงานกับบริษัทของญี่ปุ่น และผู้ที่สนใจในศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ในชั้นเรียนขนาดเล็กที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสาร นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะทั้งการอ่าน เขียน ฟัง และพูดอย่างสมดุล สำหรับผู้เรียนระดับสูง หรือ Advanced level เรามีคอร์ส "Advanced Business Class" สำหรับผู้เรียนระดับกลาง หรือ intermediate เรามีคอร์ส "Intermediate Culture and Art Class" ซึ่งเป็นการเรียนการสอนผ่านลักษณะทางภูมิภาคอันโดดเด่นของเกียวโต มาเรียนภาษาญี่ปุ่นพร้อมทั้งเรียนรู้มารยาททางธุรกิจและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกัน

・ผู้เรียนตั้งแต่ระดับเบื้องต้นถึงระดับสูง จะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นในสถาบันที่เกียวโต
・ท่านจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

สำหรับผู้เรียนะดับกลาง ท่านจะได้พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นผ่านการเรียนรู้วัฒนธรรม และสำหรับผู้เรียนระดับสูง ท่านจะได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมที่อยู่เองหลังการเจรจาและกิจกรรมทางธุรกิจ ที่กล่าวไปนั้นคือการจัดการเรียนการสอนแบบพิเศษไม่เหมือนใครที่ทางโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Kyoto Language School จะมอบให้แก่ท่าน

 • ระดับเริ่มต้น หรือ ★Beginner Level

  Featureผู้เรียนจะได้ลองฝึกการใช้ไวยกรณ์และคำศัพท์ ผ่านกิจกรรมพิเศษและงานที่ได้รับมอบหมายที่ทางโรงเรียนสร้างและจัดประสบการณ์ให้

  JLPTระดับ N4~N5

 • ระดับกลาง หรือ ★★Intermediate Level

  Featureผู้เรียนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านชั้นเรียนแบบบรรยายและสัมผัสประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญนอกชั้นเรียน

  JLPTระดับ N2~N3

 • ระดับสูง หรือ ★★★Advanced Level

  Featureผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียนภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงจากการทัศนศึกษาตามบริษัทต่างๆ อีกทั้งยังมีชั้นเรียบแบบบรรยายโดยผู้บรรยายจากนอกโรงเรียน

  JLPTระดับ N1~N2

ภาพรวมแต่ละระดับ

 • ระดับต้น หรือBeginner Level

  เราจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้รูปประโยคแบบต่างๆที่ได้เรียนไป

  เพื่อให้สามารถใช้ภาษาได้ ทางโรงเรียนจะมอบหมายงานหรือกิจกรรมที่ผู้เรียนจะต้องสนทนาและพบปะผู้คนทั้งในและนอกโรงเรียน ในการที่จะทำกิจกรรมเหล่านี้ให้ประสบความสำเร็จ ทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน อีกทั้งยังมีตารางเรียนที่ยืดหยุ่น และมุ่งเน้นที่เป้าหมายของผู้เรียนและทักษะภาษาญี่ปุ่นเป็นสำคัญ

  ・JLPT ระดับ N4~N5

ตัวอย่างกิจกรรม

ผู้เรียนจะได้ฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์จริงหลากหลายรูปแบบ และสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ.

 • การสั่งอาหารในร้านอาหาร
 • กิจกรรมสนทนากับนักเรียนมหาวิทยาลัยที่ได้รับเชิญ
 • กิจกรรมทัศนศึกษาที่ตลาด Nishiki Market เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่น เช่น ผักประจำถิ่นของเกียวโต และอาหารประจำเมืองเกียวโต
 • ฝึกการอธิบายวิธีการทำขนมพื้นเมืองระหว่างกิจกรรมเวิร์คชอปที่ร้านขนมหวาน
 • กิจกรรมทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์คันจิ และเรียนรู้เกี่ยวกับตัวอักษรคันจิอย่างลึกซึ้ง
 • กิจกรรมทำแผนที่รอบๆโรงเรียนและมีปฏิสัมพันธ์กับชาวญี่ปุ่นในพื้นที่
 • ระดับกลาง หรือIntermediate Level

  Intermediate Class เป็นคอร์สเรียนเดียวกับ Intermediate Culture and Art Class

  ในระดับกลาง ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวนญี่ปุ่น รวมไปถึงการอ่านเรียงความ และนิยายจนเชี่ยวชาญ จุดมุ่งหมายหลักของคอร์สนี้คือการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เข้าใจภาษาญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้งผ่านชั้นเรียนแบบบรรยายและงานที่มอบหมายจากผู้เชี่ยวชาญที่ทางโรงเรียนเชิญมาจากนอกโรงเรียน

  ・JLPT ระดับ N2~N3

กิจกรรมตัวอย่าง

กิจกรรมต่างๆจะมุ่งเน้นทักษะการอธิบายโดยการแสดงความคิดเห็นและให้เหตุผล

 • สถาปัตยกรรม: กิจกรรมฟังบรรยายและทัศนศึกษาแบบสั้น ในหัวข้อการดูสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น
 • การย้อมผ้า: กิจกรรมฟังบรรยายในหัวข้อการย้อมผ้า โดยผู้เชียวชาญรับเชิญและกิจกรรมเกี่ยวกับกิโมโน
 • อิเคบานะ ศิลปการจัดดอกไม้: กิจกรรมฟังบรรยายและเวิร์คชอปจัดดอกไม้โดยผู้เชี่ยวชาญ
 • มังงะ: กิจกรรมบรรยายและเวิร์คชอปในหัวข้อ ศิลปะของหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น โดยนักวิจัยมังงะ
 • สาเก: กิจกรรมฟังบรรยายเกี่ยวกับสาเกและวัฒนธรรมอาหาร พร้อมทั้งกิจกรรมทัศนศึกษาในโรงงานสาเก
 • ฟุโรชิกิ ศิลปะการใช้ผ้าห่อของ: กิจกรรมการฟังบรรยายและเวิร์คชอปในหัวข้อวัฒนธรรมดั้งเดิมและการใช้ฟุโรชิกิ โดยบริษัทฟุโรชิกิ

ทั้งก่อนและหลังกิจกรรมผู้เรียนจะได้รับมอบหมายงาน โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจและมอบเกรด

 • ระดับสูง หรือAdvanced Level

  Advanced Class เป็นคอร์สเดียวกับ Advanced Business Class

  คอร์สเรียน Business Class มีจุดมุ่งหมายหลักในการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นผ่าน 3 หัวข้อใหญ่ๆ ได้แก่ ทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นในวงกว้าง การใช้ภาษาทางธุรกิจและวิชาที่เกียวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ระหว่างคอร์สเรียน Business Japanese ทางโรงเรียนจะนำผู้เรียนไปเยี่ยมชมบริษัทและธุรกิจต่างๆในเกียวโตเพื่อเรียนรู้มารยาทและวัฒนธรรมทางธุรกิจ

  ・JLPT ระดับ N1~N2
  ได้รับการลงทะเบียนในชื่อของ "Nisshinkyo business-compliant Japanese program"แต่งตั้งโดยสมาคมส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น

ตัวอย่างกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ จะเน้นการใช้ทักษะภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ

 • กิจกรรมทัศนศึกษาตามบริษัทต่างๆ เช่น Horiba Ltd., Murata Manufacturing Co. Ltd. และ Kyocera Corporation. ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆที่อยู่ในกิจกรรมทางธุรกิจและการดำเนินงานผ่านการสนทนากับพนักงานในบริษัท
 • ทางโรงเรียนจะเชิญแขกจากธุรกิจและบริษัทต่างๆ มาบรรยายที่โรงเรียน

SUMMER INTENSIVE COURSE

หลักสูตรเร่งรัด ช่วงฤดูร้อน SUMMER INTENSIVE COURSE

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนภาษาญี่ปุ่นในช่วงวันหยุดหรือปิดเทอมฤดูร้อน คอร์สนี้ประกอบด้วยบทเรียน 20 บทเรียน ใช้เวลาเรียน 5 วันต่อสัปดาห์

คอร์สพิเศษ

คอร์สพิเศษ (Private Lesson) SPECIAL COURSE

คอร์สพิเศษเป็นคอร์สเรียนแบบส่วนตัว ที่ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เราจะทำการเลือกชั้นเรียนและสื่อการสอนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของผู้เรียน ช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คอร์สเรียนภาคค่ำ

อี-คอร์ส E - COURSE

คอร์สนี้เหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่ปัจจุบันใช้ชีวิตและทำงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น รวมไปถึงผู้ที่ถือวีซ่าอนุญาตทำงานในประเทศญี่ปุ่นหรือผู้ที่กำลังอยู่ในช่วงพักร้อน เป็นต้น